Hello World

Để mà mình có thể sống cùng một niềm tin khi trời sáng, thế là ta đã tồn tại từ thuở bình minh của thời gian — Đạt Maniac

--

--

Người Việt Nam sống trên Internet là chủ yếu

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Phạm Huy Phát

Phạm Huy Phát

Người Việt Nam sống trên Internet là chủ yếu